hore Arrow Up

Zásady ochrany osobných údajov

divider

1. Prehľad ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Pojem “osobné údaje” zahŕňa všetky údaje, ktoré možno použiť na Vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou tejto kópie.

Záznam údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke (t. j. “správca”)?

Údaje na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky, ktorého kontaktné údaje sú dostupné v časti “Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako “správca”)” v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Ako evidujeme Vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme v dôsledku zdieľania Vašich údajov s nami. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára.

Ostatné údaje budú zaznamenávané našimi IT systémami automaticky alebo po Vašom súhlase s ich zaznamenávaním počas návštevy webovej stránky. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky, keď vstúpite na túto webovú stránku.

Na aké účely používame Vaše údaje?

Časť informácií je generovaná s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu Vašich používateľských vzorov.

Aké práva máte, pokiaľ ide o Vaše informácie?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch Vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste museli platiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať, aby boli Vaše údaje opravené alebo vymazané. Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo ovplyvní všetky budúce spracovania údajov. Okrem toho máte právo požadovať, aby bolo spracovanie Vašich údajov za určitých okolností obmedzené. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa tohto alebo akýchkoľvek iných problémov súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Analytické nástroje a nástroje poskytované tretími stranami

Je možné, že pri návšteve tejto webovej stránky budú Vaše vzorce prehliadania štatisticky analyzované. Takéto analýzy sa vykonávajú predovšetkým pomocou toho, čo nazývame analytické programy.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov nižšie.

2. Hosting

Hetzner

Túto webovú stránku prevádzkujeme cez Hetznera. Hostiteľom je Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (ďalej len Hetzner).

Podrobnosti nájdete vo vyhlásení spoločnosti Hetzner o ochrane osobných údajov: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Hetzner sa používa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem o to, aby sa naše webové stránky zobrazovali čo najspoľahlivejšie. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe § 6 ods.1 písm.a DSGVO a § 25 ods.B odtlačkov prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spracovanie objednávky

S vyššie uvedeným poskytovateľom máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní objednávky (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky sú spracovávané iba podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia tohto webu a jeho stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto Vyhlásením o ochrane údajov.

Kedykoľvek použijete túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné informácie. Osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré môžu byť použité na Vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme, ako aj účely, na ktoré tieto údaje používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa informácie zhromažďujú.

Upozorňujeme Vás, že prenos údajov cez internet (t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže byť náchylný na bezpečnostné medzery. Údaje nie je možné úplne chrániť pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednej strane (ďalej len “prevádzkovateľ” v GDPR)

Prevádzkovateľom spracovania údajov na tejto webovej stránke je::

KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky

Telefón: +421 35 6923200
E-mail: info@kabelschlepp.sk

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a zdrojoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Trvanie uchovávania

Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov špecifikovaná konkrétnejšia doba uchovávania, Vaše osobné údaje zostanú u nás, kým prestane platiť účel, na ktorý boli zhromaždené. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, Vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať iné zákonom prípustné dôvody na uchovávanie Vašich osobných údajov (napr. daňové alebo obchodné doby uchovávania); v druhom prípade sa výmaz uskutoční po tom, ako tieto dôvody pominú.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej stránke

Ak ste súhlasili so spracúvaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. GDPR, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín je spracovanie údajov založené aj na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo prístupom k informáciám na vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom snímania odtlačkov prstov zariadenia), spracúvanie údajov je tiež založené na § 25 (1) TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ďalej spracúvame vaše údaje, ak sú povinní splniť si zákonnú povinnosť na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Spracúvanie údajov môže prebiehať aj na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl.6 ods.1 písm. f) GDPR. Nasledujúce odseky tohto vyhlásenia o ochrane údajov poskytujú informácie o príslušných právnych základoch v každom jednotlivom prípade.

Poverený pre ochranu údajov

Určenie úradníka pre ochranu údajov, ako to nariaďuje zákon

Pre našu spoločnosť bola menovaná zodpovedná osoba.

Informácie o prenose údajov do USA a iných krajín mimo EÚ

Okrem iného využívame nástroje spoločností so sídlom v Spojených štátoch alebo iných z pohľadu ochrany údajov nezabezpečených krajinách mimo EÚ. Ak sú tieto nástroje aktívne, Vaše osobné údaje môžu byť potenciálne prenesené do týchto krajín mimo EÚ a tam môžu byť spracované. Musíme zdôrazniť, že v týchto krajinách nemožno zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s úrovňou v EÚ. Napríklad U.S. podniky sú oprávnené poskytnúť osobné údaje bezpečnostným agentúram a Vy ako dotknutá osoba nemáte žiadne možnosti súdneho sporu, aby ste sa mohli brániť na súde. Nedá sa teda vylúčiť, že U.S. agentúry (napr. tajná služba) môžu spracovávať, analyzovať a trvalo archivovať Vaše osobné údaje na účely sledovania. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito spracovateľskými činnosťami.

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe Vášho výslovného súhlasu. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili, môžete tiež kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred Vaším odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SÚ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE ČL. 6 (1) (E) ALEBO (F) GDPR , MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TOTO PLATÍ AJ PRE AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRE URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PROSÍM PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVÁVAŤ, POKIAĽ NEBUDEME V POZÍCII PREDLOŽENIA PREVÁDZKOVÝCH OCHRANNÝCH DÔVODOV HODNÝCH NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, PRÁVO A SLOBODU ALEBO KEĎ DÔVODOM SPRACUVANIA JE NÁROKOVANIE, VYKONANIE ALEBO OCHRANA PRÁVNYCH POŽIADAVIEK (NAMIETANIE PODĽA ČLÁNKU 21(1) GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ S CIEĽOM ZAPOJIŤ DO PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE V ROZSAHU, V KTORÉM JE SPOJENÉ S TAKÝMITO PRIAMYMI REKLAMAMI. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 (2) GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte, v ktorom majú zvyčajne svoje bydlisko, miesto výkonu práce alebo v mieste, kde k údajnému porušeniu došlo. Právo podať sťažnosť je účinné bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne konanie, ktoré je možné využiť ako právne prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme akékoľvek údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, odovzdali Vám alebo tretej strane v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste mali požadovať priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

SSL a/alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú nákupné objednávky alebo otázky, ktoré nám zadávate ako prevádzkovateľovi webovej stránky, používa táto webová lokalita buď šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte tak, že skontrolujete, či sa riadok adresy prehliadača prepne z “http: //” na “https: //” a tiež podľa vzhľadu ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Informácie o údajoch, ich oprava a likvidácia

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj účele spracovania Vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky k tejto téme alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Právo požadovať obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov. Ak to chcete urobiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v týchto prípadoch:

Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, môžu byť tieto údaje - s výnimkou ich archivácie - spracúvané len na základe Vášho súhlasu alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu uvedených Európskou úniou alebo členským štátom EÚ.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov

Týmto namietame proti používaniu kontaktných informácií zverejnených v spojení s povinnými informáciami, ktoré sa majú poskytnúť v oznámení o našej stránke, na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nepožiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania propagačných informácií, napríklad prostredníctvom správ SPAM.

4. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše webové stránky a stránky používajú to, čo toto odvetvie označuje ako „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Sú buď dočasne uložené počas trvania relácie (súbory cookies relácie), alebo sú trvalo archivované vo Vašom zariadení (trvalé súbory cookies). Po ukončení návštevy sa súbory cookies relácie automaticky vymažú. Trvalé súbory cookies zostanú archivované vo Vašom zariadení, kým ich aktívne nevymažete alebo ich automaticky neodstráni Váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že sa vo Vašom zariadení uložia súbory cookies tretích strán, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookies tretích strán). Tieto súbory cookies umožňujú Vám alebo nám využívať niektoré služby ponúkané treťou stranou (napríklad súbory cookies na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookies majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookies sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webových stránok by bez súborov cookies nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Účelom iných súborov cookies môže byť analýza vzorov používateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie transakcií elektronickej komunikácie na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (vyžadované cookies), napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo tie, ktoré sú potrebné na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookies, ktoré poskytujú merateľné informácie o publiku webu), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies, aby zabezpečil technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný Váš súhlas s ukladaním súborov cookies, príslušné súbory cookies sa ukladajú výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení cookies a povoliť akceptovanie cookies len v špecifických prípadoch. Môžete tiež vylúčiť prijímanie súborov cookies v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti alebo aktivovať funkciu odstránenia na automatické odstránenie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa používajú súbory cookies tretích strán alebo ak sa súbory cookies používajú na analytické účely, upozorníme Vás na to osobitne v súvislosti s týmito zásadami ochrany údajov a prípadne Vás požiadame o súhlas.

Súhlas od spoločnosti Usercentrics

Táto webová stránka používa technológiu súhlasu spoločnosti Usercentrics na získanie Vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookies na Vašom zariadení alebo na používanie špecifických technológií a na zdokumentovanie týchto súborov spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Strana, ktorá ponúka túto technológiu, je Usercentrics GmbH, Sendliger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (ďalej len “Usercentrics”).

Kedykoľvek navštívite našu webovú stránku, do Usercentrics sa prenesú nasledujúce osobné údaje:

Okrem toho Usercentrics uloží súbor cookies vo Vašom prehliadači, aby bolo možné priradiť Vaše vyhlásenie (vyhlásenia) o súhlase alebo akékoľvek jeho odvolanie. Údaje, ktoré sú zaznamenané týmto spôsobom, budú uchovávané, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, vymazanie súboru cookie Usercentrics alebo kým pominie účel archivácie údajov. Tým nie sú dotknuté žiadne povinné zákonné doby uchovávania.

Usercentrics používa súbory cookies na získanie vyhlásení o súhlase nariadených zákonom. Právnym základom pre používanie konkrétnych technológií je článok 6 ods. 1 písm.

Spracovanie údajov

Spoločnosť uzavrela zmluvu o spracovaní údajov (ZSÚ) s vyššie uvedeným poskytovateľom. Ide o dohodu nariadenú legislatívou na ochranu osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ spracúva všetky osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky výlučne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ tejto webovej stránky a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám Váš prehliadač automaticky oznamuje. Informácie zahŕňajú:

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Aby sa to dosiahlo, musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám odošlete otázky prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie uvedené v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje v ňom uvedené, uložíme, aby sme mohli spracovať Vašu požiadavku a v prípade, že budeme mať ďalšie otázky. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez Vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak sa Vaša žiadosť týka plnenia zmluvy alebo ak je potrebné vykonať predzmluvné opatrenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných žiadostí (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na Vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) ak o to bolo požiadané. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo pokiaľ už nebude existovať účel, na ktorý sa údaje archivujú (napr. uzavreli našu odpoveď na vašu otázku). Tým nie sú dotknuté žiadne povinné právne ustanovenia, najmä doby uchovávania.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, bude Vaša žiadosť vrátane všetkých z toho vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) u nás uložená a spracovaná za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Tieto údaje bez Vášho súhlasu neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak sa Vaša otázka týka plnenia zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch sú údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne vybavovanie nám zaslaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. ) (a) GDPR), ak bol získaný. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie súhlasu s ukladaním údajov alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google

Používame Google Tag Manager. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytvára žiadne užívateľské profily, neukladá cookies a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Spravuje a spúšťa iba cez ňu integrované nástroje. Správca značiek Google však zhromažďuje Vašu IP adresu, ktorá môže byť tiež prevedená do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Google Tag Manager sa používa na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webu analyzovať vzorce správania návštevníkov webu. Na tento účel prevádzkovateľ webovej stránky dostáva rôzne používateľské údaje, ako sú napríklad navštívené stránky, čas strávený na stránke, používaný operačný systém a pôvod používateľa. Tieto údaje sa zlúčia do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo konečnému zariadeniu používateľa.

Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy vzorcov správania používateľov (napr. súbory cookies alebo odtlačky prstov zariadenia). Informácie o používaní webovej stránky zaznamenané spoločnosťou Google sa spravidla prenášajú na server Google v Spojených štátoch, kde sú uložené.

Tento analytický nástroj sa používa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ tohto webu má oprávnený záujem na analýze užívateľských vzorov za účelom optimalizácie služieb ponúkaných online a reklamných aktivít prevádzkovateľa. Ak bola vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Dohodu je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. V dôsledku toho bude Vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do Spojených štátov amerických. Celá IP adresa bude prenesená na jeden zo serverov Google v Spojených štátoch amerických a tam bude skrátená iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu Vášho používania tejto webovej lokality na generovanie správ o aktivitách webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi tejto webovej lokality, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa prenášaná v spojení so službou Google Analytics z Vášho prehliadača sa nesmie spájať s inými údajmi, ktoré vlastní Google.

Doplnok prehliadača

Zaznamenávaniu a spracovaniu Vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi pomocou služby Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spracovanie zmluvných údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere implementujeme prísne ustanovenia nemeckých úradov na ochranu údajov.

Matomo

Táto webová lokalita používa opensourcovú webovú analytickú službu Matomo. Pomocou Matomo sme schopní zaznamenať a analyzovať údaje o používaní našej webovej lokality jej návštevníkmi. Môžeme tak okrem iného zistiť, kedy bola ktorá stránka navštívená a z ktorého regiónu. Okrem toho zaznamenávame rôzne súbory denníka (napr. adresa IP, odkazujúci server, použité prehliadače a operačné systémy) a môžeme odmerať, či návštevníci našej webovej lokality vykonávajú určité akcie (napr. kliknutia, nákupy a pod.).

Pri použití týchto analytických nástrojov sa údaje spracúvajú výhradne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookies alebo prístup k informáciám na koncovom zariadení používateľa (napr. Device Fingerprinting) v zmysle zákona TTDSG. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP adresy

Pri analýze pomocou služby Matomo používame anonymizáciu IP adresy. Pred analýzou skráti vašu adresu tak, aby sa nedala jednoznačne priradiť k vám.

Hosťovanie

Matomo hosťujeme u nasledujúcich externých poskytovateľov: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen

Spracovanie objednávok

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok (ZSO) ohľadne používania vyššie uvedenej služby. Ide o zmluvu predpísanú legislatívou na ochranu údajov, ktorá zaručuje, že služba bude osobné údaje návštevníkov našej webovej lokality spracúvať len podľa našich pokynov a pri dodržaní GDPR.

AWStats

Táto webová lokalita používa opensourcový softvérový nástroj AWStats (http://www.awstats.org/), ktorý analyzuje správanie sa našich používateľov pri surfovaní. Softvér okrem iného načítava tzv. reťazec agenta používateľa HTTP. Pri navštívení jednotlivých stránok našej webovej lokality sa získajú nasledujúce údaje:

Softvér beží výhradne na našich serveroch.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analýzu správania sa našich používateľov pri surfovaní. Vyhodnotením získaných údajov sme schopní zostaviť informácie o používaní jednotlivých súčastí našej webovej lokality, čo nám pomáha neustále zlepšovať našu webovú lokalitu a jej používateľskú ústretovosť. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem o spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Anonymizáciou adresy IP sa dostatočne prihliada na záujem používateľov o ochranu ich osobných údajov.

Doba uchovávania

AWStats uchováva údaje výhradne anonymizované a len na štatistické účely. Vyhodnocovanie podľa jednotlivých osôb nie je možné.

Dealfront

WPoužívame službu Dealfront, ktorú prevádzkuje spoločnosť Echobot Group GmbH, Durlacher Allee 73, 76131 Karlsruhe, Nemecko. Službu Dealfront používame ako nástroj na generovanie obchodných kontaktov, t. j. rozpoznávanie návštev spoločností na našej webovej lokalite ako potenciálnych záujemcov o naše služby alebo informácie. Na tieto účely sa spracúvajú len skrátené IP adresy spoločností alebo podnikateľov. Tieto IP adresy sa skrátené o posledné tri číslice ďalej spracúvajú anonymizovane.

Služba Dealfront sa používa na právnom základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom našej správy súhlasu (Consent Management).

Ďalšie informácie o službe Dealfront a zhromažďovaných údajoch nájdete na adrese: www.leadfeeder.com/privacy/
Informácie o službe Dealfront a zhode so všeobecným nariadením o ochrane údajov: https://www.dealfront.com/de/our-data/.

Značka LinkedIn Insight

Táto webová lokalita používa značku Insight od spoločnosti LinkedIn. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Spracúvanie údajov prostredníctvom značky LinkedIn Insight:

pomocou značky LinkedIn Insight získavame informácie o návštevníkoch našej webovej lokality. Ak je návštevník webovej lokality zaregistrovaný na sieti LinkedIn, môžeme, okrem iného, analyzovať kľúčové profesijné údaje (napr. kariérový stupeň, veľkosť podniku, krajina, miesto, odvetvie a označenie pracovného miesta) návštevníkov našej webovej lokality, a lepšie tak prispôsobiť našu lokalitu príslušným cieľovým skupinám. Značky LinkedIn Insight môžeme tiež použiť na meranie toho, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú nákup alebo inú akciu (meranie konverzií). Meranie konverzií môže prebiehať aj medzi rôznymi zariadeniami (napr. z počítača na tablet). Značka LinkedIn Insight okrem toho ponúka funkciu retargetingu, pomocou ktorej môžeme návštevníkom našej webovej lokality nechať zobraziť cielenú reklamu mimo webovej lokality, pričom podľa spoločnosti LinkedIn nedochádza k identifikácii adresáta reklamy. Samotná spoločnosť LinkedIn navyše zaznamenáva tzv. súbory denníka (adresa URL, adresa URL odkazujúceho servera, IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača, a čas prístupu). IP adresy sa skracujú alebo (pokiaľ sa používajú na kontaktovanie členov siete LinkedIn medzi rôznymi zariadeniami) „hašujú“ (pseudonymizujú). Priame identifikátory členov siete LinkedIn spoločnosť LinkedIn po siedmich dňoch vymaže. Zvyšné pseudonymizované údaje sa potom po 180 dňoch vymažú. Údaje zozbierané spoločnosťou LinkedIn nemôžeme ako prevádzkovateľ webovej lokality priradiť ku konkrétnym jednotlivcom. Spoločnosť LinkedIn uchováva zozbierané osobné údaje návštevníkov webovej lokality na svojich serveroch v USA a využíva ich v rámci vlastných reklamných opatrení. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právny základ

Pokiaľ bol získaný súhlas (Consent), vyššie uvedená služba sa používa výhradne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Pokiaľ nebol získaný súhlas, táto služba sa používa na základe č. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem na účinných reklamných opatreniach vrátane sociálnych médií. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námietka proti používaniu značky LinkedIn Insight

Namietať proti analýze používateľského správania a tiež cielenej reklame spoločnosťou LinkedIn môžete kliknutím na nasledujúci link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Okrem toho môžu členovia siete LinkedIn spravovať využívanie svojich osobných údajov na reklamné účely v nastaveniach konta. Ak chcete zabrániť tomu, aby spoločnosť LinkedIn prepojila údaje získané na našej webovej lokalite s vaším kontom LinkedIn, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť zo svojho konta LinkedIn.

Google Ads

Prevádzkovateľ webovej stránky používa Google Ads. Google Ads je online propagačný program spoločnosti Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, ak používateľ zadá do Google určité hľadané výrazy (zacielenie na kľúčové slová). Je tiež možné umiestniť cielené reklamy na základe používateľských údajov, ktoré má Google k dispozícii (napr. údaje o polohe a záujmoch, zacielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje analyzovať kvantitatívne, napríklad analýzou toho, ktoré hľadané výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam.

Používanie služby Google Ads je založené na článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu služieb a produktov prevádzkovateľa.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Táto webová stránka využíva funkcie Google Analytics Remarketing. Poskytovateľom týchto riešení je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Remarketing analyzuje Vaše užívateľské vzorce na našej webovej stránke (napr. kliknutia na konkrétne produkty), aby vám pridelil určité cieľové skupiny reklamy a následne vám zobrazil zodpovedajúce online ponuky, keď navštívite iné online ponuky (remarketing alebo retargeting).

Navyše je možné prepojiť reklamné cieľové skupiny vygenerované pomocou Google Remarketingu so zariadeniami zahŕňajúcimi funkcie Google. To umožňuje zobrazovať reklamné správy prispôsobené záujmom, v závislosti od Vášho predchádzajúceho používania a vzorov prehliadania na zariadení (napr. mobilný telefón) spôsobom prispôsobeným vám, ako aj na akomkoľvek z Vašich zariadení (napr. tablet alebo PC ).

Ak máte účet Google, máte možnosť namietať proti personalizovanej reklame pod nasledujúcim odkazom: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používanie Google Remarketingu je založené na článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na tom, aby marketing produktov prevádzkovateľa bol čo najefektívnejší. Ak bolo vyžiadané príslušné vyhlásenie o súhlase, spracovanie sa uskutoční výlučne na základe článku 6 (1) (a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG; udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a príslušné nariadenia o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google sledovanie konverzií

Táto webová stránka používa Google Conversion Tracking. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

S pomocou Google Conversion Tracking sme schopní rozpoznať, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad analyzovať, ako často sa klikalo na ktoré tlačidlá na našej webovej stránke a ktoré produkty sú kontrolované alebo kupované s konkrétnou frekvenciou. Účelom týchto informácií je zostaviť štatistiky konverzie. Dozvedáme sa, koľko používateľov kliklo na naše reklamy a aké akcie vykonali. Nedostávame žiadne informácie, ktoré by nám umožnili osobne identifikovať používateľov. Google ako taký používa súbory cookies alebo porovnateľné technológie rozpoznávania na účely identifikácie.

Sledovanie konverzií Google používame na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze užívateľských vzorov s cieľom optimalizácie webovej prezentácie prevádzkovateľa a reklamy. Ak bolo vyžiadané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. v súvislosti s ukladaním súborov cookies), spracovanie sa uskutoční výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

6. Spravodajca

Údaje zo spravodaja

Ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek ponúkaných na tejto webovej stránke, budeme od Vás potrebovať e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a súhlas s príjmom newsletteru. Nezbierajú sa žiadne ďalšie údaje alebo sa zbierajú iba na dobrovoľnom základe. Tieto údaje použijeme iba na zasielanie požadovaných informácií a nebudeme ich zdieľať so žiadnymi tretími stranami.

Spracovanie informácií zadaných do formulára na odber newslettera prebieha výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Súhlas, ktorý ste udelili s archivovaním údajov, e-mailovej adresy a používania týchto informácií na zasielanie newsletteru, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu“ newslettera. Tým nie je dotknutá zákonnosť akýchkoľvek transakcií spracovania údajov, ktoré sa doteraz uskutočnili.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber noviniek budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu noviniek alebo poskytovateľa služieb zasielania noviniek, a vymažú sa z distribučného zoznamu bulletinov po odhlásení sa z odberu noviniek alebo po tom, čo účel prestane platiť. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho distribučného zoznamu newsletterov podľa vlastného uváženia v rámci nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 (1) (f) GDPR.

Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú nedotknuté.

Potom, čo ste boli odstránení z distribučného zoznamu bulletinov, môžeme vašu e-mailovú adresu uložiť nami alebo poskytovateľom služieb bulletinu na čiernu listinu, ak je to potrebné na zabránenie budúcemu zasielaniu správ. Údaje z čiernej listiny sa používajú iba na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu aj nášmu záujmu o dodržiavanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie v čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšírenou integráciou ochrany údajov

Naša webová stránka obsahuje videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim zabezpečuje, že YouTube neuchováva žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky predtým, ako si pozrú video. To však nevyhnutne neznamená, že zdieľanie údajov s partnermi YouTube môže byť v dôsledku rozšíreného režimu ochrany údajov vylúčené. Napríklad, bezohľadu na to, či pozeráte video, YouTube vždy vytvorí spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Hneď ako začnete prehrávať video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V dôsledku toho bude server YouTube upozornený, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste počas návštevy našej stránky prihlásený do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priamo priradiť Vaše vzory prehliadania Vášmu osobnému profilu. Máte možnosť tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

Okrem toho, keď začnete prehrávať video, YouTube bude môcť na Vaše zariadenie umiestniť rôzne súbory cookies alebo porovnateľné technológie na rozpoznanie (napr. odtlačky prstov zariadenia). YouTube tak bude môcť získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie budú okrem iného slúžiť na generovanie štatistík videí s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť stránky a zabrániť pokusom o podvod.

Za určitých okolností sa môžu po spustení prehrávania videa YouTube spustiť ďalšie transakcie spracovania údajov, ktoré sú mimo našej kontroly.

Používanie služby YouTube je založené na našom záujme prezentovať náš online obsah príťažlivým spôsobom. Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ide o oprávnený záujem. Ak bola vyžiadaná zodpovedajúca dohoda, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG, dohodu je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o tom, ako YouTube nakladá s používateľskými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (miestne vkladanie)

Táto webová stránka používa takzvané webové fonty poskytované spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného používania fontov na tejto stránke. Tieto písma Google sú nainštalované lokálne, takže v spojení s touto aplikáciou sa nevytvorí spojenie so servermi Google.

Ak chcete získať ďalšie informácie o webových písmach Google, kliknite na tento odkaz: https://developers.google.com/fonts/faq a prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Písma Adobe

Aby sa zabezpečilo jednotné zobrazenie určitých typov písma, táto webová stránka používa písma nazývané Adobe Fonts, ktoré poskytuje Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Keď vstúpite na stránky tejto webovej lokality, Váš prehliadač automaticky načíta požadované písma priamo zo stránky Adobe, aby ich bolo možné správne zobraziť na Vašom zariadení. Výsledkom je, že Váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi spoločnosti Adobe v Spojených štátoch. Spoločnosť Adobe sa preto dozvie, že Vaša adresa IP bola použitá na prístup k tejto webovej lokalite. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Adobe nebudú v súvislosti s poskytovaním fontov ukladané žiadne súbory cookies.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na webovej stránke prevádzkovateľa. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. súhlas s archiváciou cookies), budú údaje spracované výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Každý takýto súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Viac informácií o Adobe Fonts nájdete v pravidlách na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Vyhlásenie spoločnosti Adobe o ochrane osobných údajov si môžete prečítať na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Táto webová stránka využíva mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete povoliť používanie funkcií Máp Google, musí byť uložená Vaša IP adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sú archivované. Prevádzkovateľ tohto webu nemá žiadnu kontrolu nad prenosom údajov. V prípade, že sú Google Maps aktivované, Google má možnosť použiť Google webové fonty na účely jednotného zobrazenia fontov. Keď pristúpite k Mapám Google, Váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a písma správne zobrazili.

Mapy Google používame na prezentáciu nášho online obsahu príťažlivým spôsobom a na to, aby sme miesta zverejnené na našej webovej lokalite ľahko našli. Toto predstavuje oprávnený záujem, ako je definovaný v článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase, údaje budú spracované výlučne na základe článku 6 (1) (a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Toto vyhlásenie o súhlase je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Online audio a video konferencie (konferenčné nástroje)

Spracovanie dát

Online konferenčné nástroje využívame okrem iného aj na komunikáciu s našimi zákazníkmi. Nástroje, ktoré používame, sú podrobne uvedené nižšie. Ak s nami komunikujete prostredníctvom video alebo audiokonferencie cez internet, Vaše osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané poskytovateľom príslušného konferenčného nástroja a nami.

Nástroje pre konferencie zhromažďujú všetky informácie, ktoré poskytujete / pristupujete k používaniu nástrojov (e-mailová adresa a / alebo Vaše telefónne číslo). Ďalej konferenčné nástroje spracúvajú trvanie konferencie, začiatok a koniec (čas) účasti na konferencii, počet účastníkov a ďalšie „kontextové informácie“ súvisiace s komunikačným procesom (metadáta).

Poskytovateľ nástroja ďalej spracúva všetky technické údaje potrebné na spracovanie online komunikácie. Patria sem najmä IP adresy, MAC adresy, ID zariadenia, typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofón alebo reproduktor a typ pripojenia.

Ak sa obsah vymieňa, nahráva alebo inak sprístupňuje v rámci nástroja, uloží sa aj na serveri poskytovateľa nástroja. Takýto obsah zahŕňa (okrem iného) cloudové nahrávky, chat / okamžité správy, fotografie a videá nahrané do hlasovej schránky, súbory, tabule a ďalšie informácie zdieľané počas používania služby.

Upozorňujeme, že nemáme úplný vplyv na postupy spracovania údajov používaných nástrojov. Naše možnosti do značnej miery určuje firemná politika príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nástrojmi konferencie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov používaných nástrojov, ktoré uvádzame pod týmto textom.

Účel a právne základy

Konferenčné nástroje sa používajú na komunikáciu s potenciálnymi alebo existujúcimi zmluvnými partnermi alebo na ponúkanie určitých služieb našim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Používanie nástrojov ďalej slúži na všeobecné zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s nami alebo našou spoločnosťou (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ bol súhlas vyžiadaný, predmetné nástroje sa budú používať na základe tohto súhlasu; súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou od tohto dátumu.

Trvanie uchovávania

Údaje zhromaždené priamo nami prostredníctvom video a konferenčných nástrojov budú z našich systémov vymazané ihneď po tom, ako nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie dôvod uchovávania údajov. Uložené súbory cookies zostávajú na Vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Povinné zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania Vašich údajov, ktoré sú uchovávané prevádzkovateľmi konferenčných nástrojov pre ich vlastné účely. Pre podrobnosti kontaktujte priamo prevádzkovateľov konferenčných nástrojov.

Použité konferenčné nástroje

Používame nasledujúce konferenčné nástroje:

Microsoft Teams a Skype

Používame Microsoft Teams a Skype. Poskytovateľom je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Zmluva o spracovaní údajov

S vyššie uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (ZSÚ). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky sú spracovávané iba podľa našich pokynov a v súlade s GDPR. S poskytovateľom Microsoft Teams a Skype sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní Microsoft Teams v plnej miere implementujeme prísne ustanovenia nemeckých agentúr na ochranu údajov.

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: