hore Arrow Up

Environmentálna politika

divider

Environmentálna politika

TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
KABELSCHLEPP GmbH-Hünsborn
KABELSCHLEPP Group Companies

ENVIROMENTÁLNE POSLANIE

KABELSCHLEPP si uvedomuje, že ochrana životného prostredia je veľmi významnou výzvou, ktorej ľudstvo čelí a zohľadňuje životné prostredie vo všetkých aspektoch svojich globálnych obchodných aktivít.

Našu neustálu úlohu vidíme v ochrane životného prostredia, v znižovaní vplyvu našej spoločnosti na životné prostredie, v šetrení zdrojov, v znižovaní emisií a vo vytváraní pozitívneho vplyvu na spoločnosť.

KABELSCHLEPP sa zaväzuje, že nikomu neublíži. Ochrana zamestnancov a udržiavanie a zlepšovanie zdravia majú najvyššiu prioritu.

Súlad s regionálnymi platnými zákonmi a environmentálnymi predpismi, povinné a dobrovoľné vlastné záväzky, ako aj prísne dodržiavanie našej firemnej etiky a nášho kódexu správania sú základnými predpokladmi pre naše konanie.

 

ZÁKLADNÉ SMERNICE

Riadime sa 17 cieľmi udržateľnosti definovaných OSN v Agende 2030, cieľmi udržateľného rozvoja alebo v skratke SDGs (Sustainable Development Goals).

1. Podpora ochrany životného prostredia

S cieľom ochrany nášho globálneho životného prostredia, okrem prísneho dodržiavania platných zákonov a dohôd, budeme neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva a vytvárať opatrenia na monitorovanie zdrojov a emisií.

2. Zníženie emisií CO2

V súlade s usmerneniami Parížskej dohody budeme dodržiavať stanovené ciele v oblasti klímy a podporovať aktivity na zníženie emisií.

Náš cieľ pre zníženie CO₂ je aspoň 25 % do roku 2025 a aspoň 30 % do roku 2030, merané voči základnému roku 2018. Klimatická neutralita by sa mala dosiahnuť najneskôr v roku 2045.

3. Zníženie vplyvu na životné prostredie

Budeme neustále podporovať, zaznamenávať, vyhodnocovať a zlepšovať efektívne využívanie energie a zdrojov, znižovanie odpadu a vyhýbanie sa nebezpečným chemikáliám. Šetrné používanie vody vnímame ako našu spoločenskú povinnosť.

Zameriame sa a budeme tvrdo pracovať na znížení našej environmentálnej stopy prostredníctvom dlhších životných cyklov produktov a služieb a budeme podporovať spoločnosť orientovanú na recykláciu.

4. Spolužitie s prírodou

V našom prostredí pôjdeme príkladom spolužitia s prírodou, ktorá rešpektuje biodiverzitu a motivuje všetkých našich zamestnancov, aby konali rovnakým spôsobom.

5. Vývoj a šírenie produktov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj vrátane ekologických produktov

V snahe o udržateľnosť (environmentálnu, sociálnu a ekonomickú) budeme aktívne rozvíjať a šíriť produkty orientované na SDG a snažiť sa o ekonomický prospech a prínos pre životné prostredie a spoločnosť.

6. Podpora environmentálnej komunikácie

Okrem propagácie školení o udržateľnosti a zverejňovaním propagačných článkov a aktivít  pre zamestnancov spoločnosti budeme proaktívne podávať  vhodné environmentálne informácie našim zainteresovaným stranám, aby sme posilnili dôveru spoločnosti v nás a zvýšili povedomie o ochrane životného prostredia.

7. Dodávateľský reťazec

Preverujeme, či sú v dodávateľskom reťazci splnené a podporované environmentálne požiadavky a požadujeme od dodávateľov, aby plnili environmentálne ciele, ktoré podporujú naše dlhodobé ciele.

Naše obstarávacie procesy zohľadňujú a podporujú tie najlepšie a najvhodnejšie environmentálne postupy a záväzok k energetickej účinnosti a znižovaniu emisií v našom dodávateľskom reťazci.

DOWNLOAD

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: