hore Arrow Up

Etika spoločnosti

divider

Skupina TSUBAKI KABELSCHLEPP

Usmernenia a zásady pre naše každodenné konanie

01 Prísne dodržiavanie zákonov a predpisov spoločnosti

Pri všetkých našich prevádzkových činnostiach budeme vždy dodržiavať platné zákony a predpisy spoločnosti. Meradlom je blaho spoločnosti a verejnosti ako aj zamestnanca. Správame sa tak, aby sme nedávali dôvod na verejnú kritiku a svoje činy zosúladili so systémom spoločenských hodnôt a našou firemnou etikou. Vedenie spoločnosti a všetci vedúci pracovníci sú si vedomí svojej funkcie byť príkladom a ponúkajú tak orientáciu v tomto smere všetkým pracovníkom.

02 S medzinárodnými obchodnými partnermi jednáme s rešpektom

Rešpektujeme kultúrne, náboženské a svetonázorové zmýšľanie našich medzinárodných obchodných partnerov a dodržiavame ich, pokiaľ sú v súlade s našimi etickými a právnymi princípmi. Uvedomujeme si úlohu našej firmy v spoločnosti a prispievame k jej posilňovaniu.

03 Starostlivé odovzdávanie informácií

Informácie týkajúce sa spoločnosti a našej činnosti odovzdávame včas a primeraným spôsobom všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom. Nebudeme zverejňovať dôverné informácie o našej spoločnosti alebo o našej firemnej činnosti.

04 Ochrana a posilnenie značky TSUBAKI KABELSCHLEPP

Vyvíjame, vyrábame a dodávame bezpečné produkty a služby najvyššej kvality pre našich zákazníkov a predajcov, čím posilňujeme globálnu reputáciu našej značky.

05 Náš prínos k ochrane životného prostredia

Vo všetkých našich obchodných aktivitách konáme environmentálne uvedomelým spôsobom a dodržiavame národné a medzinárodné zákony na ochranu životného prostredia. Naším cieľom je vyvíjať produkty šetrné k životnému prostrediu a neustále zlepšovať hospodárne využívanie zdrojov. Prispievame tak k trvalo udržateľnej ochrane zdravého životného prostredia pre budúce generácie.

06 Účasť na spoločenských iniciatívach

Sme si vedomí úlohy našej firmy v spoločnosti. Vítame možnosti zapájania sa do charitatívnych projektov, ktoré podporujú sociálne a neziskové organizácie.

07 Ochrana hodnôt našej spoločnosti

Zaobchádzame zodpovedne s majetkom spoločnosti alebo s iným majetkom (výrobky, prístroje, stroje, zariadenia – obzvlášť duševný majetok), používame ich len na účely, na ktoré sú určené a chránime ich pred stratou.

08 Dôvera a rešpekt vo vzájomnom styku

Vždy sa k sebe správame s rešpektom, priateľsky a dôverne. Priateľský pozdrav je pre nás samozrejmosťou a podčiarkuje náš pozitívny prístup.

09 Čisté, zdravé a bezpečné pracovné prostredie

Zasadzujeme sa za čisté, zdravé a bezpečné pracovné prostredie a aktívne sa podieľame na opatreniach na zabezpečenie kvality, vďaka ktorým je naše pracovné prostredie ešte bezpečnejšie a lepšie.

10 Dodržiavanie čestných a etických obchodných praktík

K našim zákazníkom a dodávateľom pristupujeme vždy férovo a bezúhonne. To zabezpečí, že nás okolie vníma ako spoločnosť, s ktorou ľudia radi obchodujú.

11 Prísne dodržiavanie ľudských práv

Zaväzujeme sa, že nebudeme nikoho diskriminovať na základe etnického pôvodu, pohlavia, veku, pôvodu, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo fyzického postihnutia.

12 Zákaz sexuálneho obťažovania – „Nulová tolerancia!“

Netolerujeme žiadne sexuálne obťažovanie - pretože je ponižujúce, zraňuje ľudskú dôstojnosť a škodí imidžu našej spoločnosti. Pri porušení tohto zákazu sa zaháji disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až k prepusteniu.

13 Ochrana osobných údajov

Dodržujeme platné zákony pri získavaní, ukladaní, spracovaní a sprostredkovaní osobných údajov a informácií.

14 Zákaz užívania drog a alkoholu

Počas pracovnej doby sa zdržiavame požívania drog a alkoholu. Vieme, že porušenia budú mať za následok disciplinárne konanie, ktoré môže viesť až k prepusteniu.

15 Vyhýbanie sa konfliktom záujmov

Pretože sme voči našej spoločnosti lojálny, vyhýbame sa akejkoľvek situácii, kedy by mohlo dôjsť ku konfliktu medzi osobnými záujmami a záujmami spoločnosti. Týka sa to napr. vedľajšej pracovnej činnosti, ktorú vykonávame tak, aby nebola v rozpore so záujmami spoločnosti.

16 Žiadne prijímanie alebo poskytovanie zvýhodnení

Neovplyvňujeme obchodné rozhodnutia prijatím alebo poskytnutím výhody, pretože je to v rozpore so zákonom a my to nedovoľujeme. To zahŕňa aj výmenu neprimeraných darčekov, pozvaní alebo služieb so zákazníkmi alebo dodávateľmi.

17 Zdravý sedliacky rozum ako mierka

Naše jednanie sa posudzuje podľa etického kódexu našej spoločnosti. Preto opatrujeme a chránime naše etické pravidlá ako pevnú súčasť našej firemnej kultúry. Naše jednanie je stále otvorené a korektné a čelí každému rozumnému a férovému posúdeniu. Vieme, že čo i len najmenší priestupok voči našim predpisom spoločnosti môže viesť k vytvoreniu negatívneho obrazu vo verejnosti. Preto jednáme vždy s nadhľadom a sme dobrým príkladom.

DOWNLOAD

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: