hore Arrow Up

Kódex správania

divider

01 DÔLEŽITOSŤ KÓDEXU SPRÁVANIA

Skupina TSUBAKI KABELSCHLEPP vykonáva svoju činnosť zodpovedne a v súlade so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi krajín, v ktorých pôsobí. Spoločnosť sa teda správa v súlade s príslušnými zákonmi. Vedenie skupiny TSUBAKI KABELSCHLEPP sa plne zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy a predpisy špecifické pre danú spoločnosť s cieľom zodpovedného a zákonného konania. Vedenie sa tiež vzdáva akéhokoľvek podnikania, ktoré je v rozpore s týmito zásadami. To isté očakávame aj od našich zamestnancov a obchodných partnerov.

Keďže sme súčasťou japonskej skupiny TSUBAKI, náš kódex správania je založený na hodnotách zásad skupiny TSUBAKI :
Corporate Philosophy (TSUBAKI SPIRIT)
Corporate Ethics and Compliance
Corporate Work Ethics

02 ĽUDSKÉ PRÁVA

Všetky naše kroky sú v súlade so zásadami Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a to isté očakávame od všetkých našich obchodných partnerov.

03 ZDRAVIE & BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou. V celej skupine TSUBAKI žijeme kultúrou "bezpečnosť na prvom mieste", pretože vedenie skupiny venuje tejto téme osobitnú pozornosť. Preto sa snažíme ponúkať našim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné podmienky a pracoviská.

04 ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A SPRAVODLIVOSŤ

Ku každému sa správame dôstojne a s úctou bez ohľadu na pohlavie, národnosť, vek, farbu pleti, sociálny pôvod alebo sexuálnu orientáciu. Navzájom k sebe pristupujeme spravodlivo a dodržiavame zásady rovnosti príležitostí. Netolerujeme žiadnu diskrimináciu a odmietame mobbing akéhokoľvek druhu.

Prísne dodržiavame a kontrolujeme zákony týkajúce sa detskej práce. Okrem toho dodržiavame zákony o pracovnej dobe a odmietame mzdový dumping.

05 SPRAVODLIVÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A PROTIMONOPOLNÉ PRÁVO

Zaväzujeme sa k slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaži a dodržiavame príslušné vnútroštátne a medzinárodné predpisy.

Okrem toho nepodnikáme kroky ani neuzatvárame dohody, ktoré by porušovali protimonopolné zákony. Priebežne kontrolujeme všetky zákony a nariadenia o medzinárodných obmedzeniach a embargách a dodržiavame ich.

06 ÚPLATKÁRSTVO, KORUPCIA A PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Skupina TSUBAKI KABELSCHLEPP nikdy a v žiadnej forme netoleruje korupciu, vydieranie, spreneveru ani úplatkárstvo. Podobné správanie očakávame od všetkých našich obchodných partnerov.

Zamestnanci nesmú prijímať dary a výhody, ktoré sú nad rámec primeranej a bežnej obchodnej praxe a ktoré porušujú právne predpisy a/alebo sú ponúkané s očakávaním odmeny. A naopak, takéto ponuky neposkytujeme ani našim obchodným partnerom.

Do určitej miery sa zapájame do sponzoringu, ale vždy s jasným a merateľným cieľom (napr. možnosť reklamy).

Okrem toho očakávame dodržiavanie všetkých platných zákonov, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí. Obchodné vzťahy udržiavame výlučne so zákazníkmi a obchodnými partnermi, ktorí legitímne podnikajú a používajú legitímne finančné zdroje.

Aby sa predišlo akýmkoľvek konfliktom, súkromné záujmy zamestnancov a záujmy spoločnosti sú prísne oddelené. Osoby alebo spoločnosti, ktoré majú existujúce obchodné vzťahy so skupinou TSUBAKI KABELSCHLEPP, môžu zamestnanci pre svoje súkromné účely brať do úvahy len vtedy, ak sa strany dohodli na obvyklých trhových podmienkach pre takéto účely.

07 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANA ÚDAJOV A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI

Duševné vlastníctvo a súvisiace kreatívne riešenia sú základom nášho obchodného úspechu. Preto chránime tento nehmotný majetok a iné obchodné a podnikateľské tajomstvá pred neopatrným alebo nedbalým zverejnením v rámci celej skupiny TSUBAKI a prísne monitorujeme chránené informácie.

Interné údaje spoločnosti a dôverné informácie našich obchodných partnerov, ktoré získame v priebehu našej činnosti, podliehajú prísnemu utajeniu. Takéto informácie nesmú byť zverejnené ani interne, ani externým tretím stranám. S informáciami a údajmi, ktoré poskytujeme našim obchodným partnerom, sa zaobchádza rovnako.

S citlivými, najmä osobnými údajmi zaobchádzame a chránime ich s maximálnou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi (GDPR) pre zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov.

08 UDRŽATEĽNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ochrana životného prostredia a šetrné využívanie prírodných zdrojov je kľúčovým prvkom politiky a environmentálnej filozofie našej skupiny. Environmentálny program TSUBAKI ECO reguluje a monitoruje naše environmentálne aktivity.

09 BEZPEČNOSŤ A KVALITA VÝROBKOV

Bezpečnosť a spoľahlivosť našich výrobkov sú kľúčovým faktorom nášho úspechu. Našou ambíciou je ponúkať zákazníkom bezchybné výrobky vo vysokej kvalite. Riadenie kvality je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich prevádzkových procesov. Dodržiavame všetky zákonné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti a snažíme sa ich prekonávať.

10 OTROCTVO, NÚTENÁ PRÁCA, OBCHODOVANIE S ĽUĎMI, DETSKÁ PRÁCA

TSUBAKI KABELSCHLEPP does not engange in or tolerate any form of mondern slavery, forced labor, human trafficking, child labor or prison labor.

My, naši dodávatelia a partneri cítime povinnosť vyhýbať sa akejkoľvek forme nútenej práce a zodpovedne proti nej zakročiť, bez ohľadu na to, či ide o trvalú, dočasnú, priamu, nepriamu alebo domácu prácu.

11 PRACOVNÉ PODMIENKY

Spoločnosť TSUBAKI KABELSCHLEPP zabezpečuje spravodlivé pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a dodržiava všetky zákony, pravidlá a predpisy upravujúce pracovný čas a odmeňovanie. Zaväzujeme sa k primeranému odmeňovaniu na základe zákonných minimálnych miezd, platných kolektívnych zmlúv, zákonných sociálnych výhod a zmluvných dohôd.

DOWNLOAD

Kontakt
Kontaktujte nás:
Vaša Kontaktná osoba: